Programy zdrowotne 2015

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży podobnie jak w latach ubiegłych w 2015 r. realizuje Program Zdrowotny z zakresu rehabilitacji i terapii.

Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach Programu finansowane są przez następujące miasta i gminy powiatu wodzisławskiego:

- Miasto Wodzisław Śląski 

- Miasto Rydułtowy

- Miasto Radlin

- Gmina Gorzyce

- Gmina Godów

 

Adresatami programów są dzieci zamieszkałe na terenie ww. miast i gmin, u których występują zaburzenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu. Program obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

 

Program realizowany jest w formie:

 

- Grupowych Zajęć Korekcyjnych – obejmuje kompleksowe i zespołowe działanie, poprzez stosowanie różnych metod leczenia  i rehabilitacji, które ma przywrócić dzieciom i młodzieży w wieku od 7-18 lat pełną lub możliwie maksymalną sprawność fizyczną. W ramach planowanych działań przewidziane są zajęcia grupowe  w czasie których, dzieci będą korzystały z ćwiczeń korekcyjnych i korygujących wady postawy.

 

- Wczesnej Interwencji – obejmuje realizację wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, w wieku od 0-7 lat, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.

 

- Ośrodka Dziennego - obejmuje udzielanie dzieciom w wieku od 3-18 lat świadczeń specjalistycznych (medycznych, rehabilitacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych) zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, nauki samoobsługi, przygotowania do życia w środowisku społecznym, rozwijania umiejętności komunikowania się i funkcjonowania w grupie rówieśniczej, uczestnictwo dzieci w różnego rodzaju imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych o charakterze integracyjnym.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 032 455-26-71, od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.00