Informacja dla Rodziców Pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PACJENTÓW
OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ W WORiT

  

1. W Ośrodku Dziennym realizuje się wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

 

2. W Ośrodku Dziennym realizowane są świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarskiej, świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej, świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii), świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI, świadczenia z zakresu terapii zajęciowej, świadczenia z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii.

 

3. Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Dziennym realizuje się na podstawie zlecenia lekarskiego poprzez zajęcia terapeutyczne:

 

    1) dla dzieci w wieku do ukończenia 7 roku życia, w trakcie których wykonuje się przynajmniej średnio dwie różne procedury dla każdego pacjenta,

 

    2) dla dzieci w wieku: od rozpoczęcia 8 roku życia do ukończenia 18 roku życia, w trakcie których wykonuje się średnio trzy procedury dla każdego pacjenta.

 

4. Przyjęcie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

5. Na pierwszej konsultacji lekarskiej pacjent zobowiązany jest przedstawić lekarzowi posiadane opinie i orzeczenia wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz posiadaną dokumentację medyczną.


6. Pacjęci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie potwierdzajace ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu wydane w ramach tzw. "Ustawy za życiem" zobowiązani są dostarczyć ww. dokumenty możliwie najszybciej.

  

7. Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo.

 

8. Pacjent zobowiązany jest do korzystania ze wszystkich zleconych świadczeń, nie może samodzielnie wybierać zajęć na które będzie uczęszczał.

 

9. Dla pacjentów Ośrodka Dziennego realizowane są następujące zajęcia grupowe:

 

      1) zajęcia z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - poniedziałki godz.11.15

     

      2) sensomaluchy - wtorki 11.15

 

      3) dogoterapia - środa godz.14.00

 

      4) muzykoterapia - czwartek godz. 11.15

 

      5) zajęcia sensoplastyka® - piątki godz. 13.30

 

10. Pacjenci do ukończenia 18 miesiąca życia zobowiązani są do skorzystania z konsultacji lekarza rehabilitacji medycznej nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej.

 

11. Pacjenci powyżej 18 miesiąca życia powinni trafić do lekarza rehabilitacji medycznej przynajmniej raz na 6 miesięcy, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej.

 

12. Pacjenci powyżej 3r. ż. zobowiązani są do skorzystania z konsultacji lekarza rehabilitacji medycznej nie rzadziej niż raz w rok.

 

13. Terapeuci ściśle współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie rodzica (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, udzielaniu przez terapeutę porad i instruktażu dotyczącego postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym pacjenta.

 

14. Rodzic zobowiązany jest podać w rejestracji aktualny numer telefonu kontaktowego. W przypadku zmiany numeru należy go niezwłocznie zaktualizować.

 

15. W zajęciach terapeutycznych mogą uczestniczyć tylko zdrowe dzieci. Prosimy nie przyprowadzać na terapię dzieci z katarem, gorączką, przeziębieniem, biegunką, chorobami zakaźnymi itp.

 

16. W trakcie zajęć dziecko powinno mieć przy sobie chusteczki higieniczne.

 

17. Rodzice pacjentów ORD zobowiązani do przestrzegania ustalonych terminów zajęć.

 

18. Przed rozpoczęciem każdych zajęć należy zgłosić się do sekretariatu medycznego w celu potwierdzenia uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń (eWUŚ).

 

19. Nieobecność pacjenta na zajęciach należy zgłosić możliwie najwcześniej, jednak niepóźnej niż do godz. 8.00 w dniu nieobecności pod numerem telefonu 32 455 26 66 lub osobiście.

 

20. Każde zgłoszenie jest odnotowywane w sekretariacie medycznym.

 

21. Brak zgłoszenia nieobecności na zajęciach traktowane jest, jako nieobecność nieusprawiedliwiona, która odnotowana w Indywidualnej Karcie Pacjenta skutkuje utratą posiadanych terminów wizyt i koniecznością ustalenia nowych.

 

22. Nieobecność zgłoszona po wyznaczonej godzinie zajęć traktowana jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najwcześniejsze informowanie o nieobecności dziecka na zajęciach. Pozwoli to na wykorzystanie terminu przez innych oczekujących na terapię pacjentów.