ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE (WCZESNA INTERWENCJA)

Świadczenia ambulatoryjne obejmują terapią i rehabilitacją dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 roku życia, zagrożonych lub obarczonych różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej, m.in.:

-     z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;

-     z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);

-     z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;

-     z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;

-     z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);

-     z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);

-     z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);

-     z zaburzeniami integracji sensorycznej;

-     z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;

-      z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów;

-     z zaburzeniami słuchu i mowy;

-     z zaburzeniami wzroku;

-     z dysfunkcją OUN;

-     z wadami postawy;

-     z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu.

Wczesna stymulacja stanowi niezbędny warunek do:

 • prawidłowego rozwoju układu nerwowego,
 • kształtowania prawidłowych wzorców postawy i ruchu,
 • prawidłowego rozwoju emocjonalnego,
 • prawidłowego funkcjonowania aparatu artykulacyjnego i rozwoju mowy.

 Cel ten realizowany jest poprzez:

 • diagnozowanie medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne,
 • stosowanie metod neurorozwojowego usprawniania ( Vojty, NDT Bobath, SI, PNF)
 • wieloprofilowe leczenie i usprawnianie uszkodzonego ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu,
 • stymulację polisensoryczną,
 • rehabilitację leczniczą,
 • prowadzenie terapii pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców,
 • prowadzenie terapii logopedycznej.