METODA NDT BOBAT`H

    NDT - BOBATH

 

      Usprawnianie według metody NDT - BOBATH ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie OUN.

Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dalszych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.

      Metoda NDT - Bobath nie zawiera gotowych zestawów ćwiczeń. Cała strategia postępowania usprawniającego oparta jest na wnikliwej analizie problemu klinicznego, precyzyjnej ocenie zarówno rozwoju psychomotorycznego jak i potencjału rehabilitacyjnego. Narzędziem służącym do szczegółowego planowania jest obserwacja i wnikliwa analiza, „jakości” wzorców posturalnych i motorycznych dziecka oraz odpowiadającego im rozkładu napięcia posturalnego w przebiegu rozwoju psychomotorycznego.

Metoda NDT - Bobath jest zbiorem technik terapeutycznych. W terapii obowiązuje pewna linia postępowania, a nie konkretny schemat. Odpowiednie techniki dobierane są adekwatnie do aktualnego poziomu rozwoju potrzeb usprawnianego dziecka, wynikających  z jego aktualnego stanu neurologicznego. W tym świetle nie można z góry ustalić konkretnego długoterminowego planu postępowania z dzieckiem. Drogowskazem są aktualne zachowania i reakcje dziecka i one w danej chwili wymuszają dobór odpowiednich technik i sposobów postępowania.